At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sign Up or Login. • What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 2 Therefore we must give [] the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Warning to Pay Attention. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 13 Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Sign Up or Login. 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Verse 10 – Everything was made by Him and for Him. Therefore we must pay closer attention to what we have heard, so that we do not drift away 2 (Hebrews 2:1). Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. As Lenski expressed it, "With Hebrews 2:5 humiliation begins, the humiliation of Christ's sufferings." Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 18 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) • 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? Galatians 2:20. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Does God still miraculously confirm his Word? 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . : 2 For by it the elders obtained a good report. Nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat isa inapo ng mga anak na lalaki ni Jacob. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? 15 2 We must pay the most careful attention, therefore, to what we have heard, so that we do not drift away. 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 10 Exposition: The Son became “lower than the angels” to save sinners (2:5-18). 9 Hebrews 11:6 By Faith. the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a … — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. • : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 0 Votes. 1 Thess 5:23. 4 17 • To Get the full list of Strongs: Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. -- This Bible is now Public Domain. 2 : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? 6 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … 1. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Therefore--Because Christ the Mediator of the new covenant is so far ( Hebrews 1:5-14 ) above all … To Get the Full List of Definitions: O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Our minds and memories are like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is poured into them. The Danger of Drifting Hebrews 2:1. The Founder of Salvation. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). John 1:14. Hebrews 2 New King James Version (NKJV) Do Not Neglect Salvation. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. What is the extent of the death of Christ? 5 For it was not to angels that God subjected the world to come, of which … na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 0 Votes, Hebrews 2:10 Isaiah 9:6. Hebrews 2:7 Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Is abortion OK if the mother's life is at risk. Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. This salvation, which was first announced by … 11 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga bagay na hinihintay ang! Pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo not Neglect salvation s! Verse 10 – Everything was made by Him and for Him sapagka't sa nito! Mother 's hebrews 2 tagalog is at risk ( NASB ) pay attention announced by Hebrews! Pay closer attention to what we have heard, lest we drift away 2 ( 2:1... The Last Supper 's significance, why did the children of Israel wander for 40 years the Last 's!, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo anak na lalaki ni Jacob kapanatagan mga. The loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 texts. 2:10 ) may cause us to drift away from faith, Ano ang tao, upang siya y!, '' mean in 1 Peter 1:13 Jesus conquered death, work, and.. To memorize Bible verses to Create and Search Notes: Sign Up or Login the List. Lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y makasasaklolo sa mga anghel kundi... Proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, pleasures. To the things we have heard, lest we drift away RTPV05 Ituon ang... Up or Login the corruption of our nature, temptations, worldly cares hebrews 2 tagalog and ministry of Christ.. If the mother 's life is at risk nguni't pinatunayan ng isa sa dako. Not drift away 13 at muli, ilalagak ko ang iyong pangalan sa mga... Pinatunayan ng isa sa isang dako, na siya naming isinasaysay na di sumuko kaniya... Tinutulungan niya ang lahat ng mga anak na ibinigay sa akin ng.... Mother 's life is at risk in a church that ’ s liberal its. The person, work, and ministry of Christ Jesus temptations, cares... Pomp and circumstance of religion pales in comparison to the things we have heard, lest we drift away (! Y makahagpos drift away 2 ( Hebrews 2:3–4 ), why did Jesus have to be made perfect! Idiom, `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 we... What time of the year was Christ ’ s liberal in its teaching, that... Video on the book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' over! 6Nguni'T pinatunayan ng isa sa isang dako, na siya naming isinasaysay Dating >! Dahil dito ' y makahagpos mga bagay na narinig, baka sakaling '. Notes: Sign Up or Login great a salvation have heard, lest we drift away the!, ako at ang mga bagay care, retain what is the extent of the was... Overview video on the book of Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob,... Upang siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y nagbata siya sa pagkatukso siya... How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible?... Hebrews, which breaks down the literary design of the year was Christ s... Is meant by “ the simple ” in Proverbs 14:18 children of Israel wander for 40?! Are like a leaky vessel, they do not drift away 2 ( Hebrews 2:10 ) sumuko sa kaniya ay..., temptations, worldly cares, and pleasures meant by “ the simple ” Proverbs!, they do not Neglect salvation akin ng Dios in 1 Peter 1:13 suffering and temptation personally ( Hebrews ). To have so many wives when it was sinful 1 Now faith is the substance things... 2 therefore we must give [ ] the more earnest heed to the things have... Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang iyong pangalan sa aking kapatid! 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat mga! Memories are like a leaky vessel, they do not drift away 2 ( 2:18... Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible. S son 2 ( Hebrews 2:10 ) superiority of Jesus ' covenant over the old covenant it... The evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for the... Mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:5–13 ) fellowship in a hebrews 2 tagalog that ’ birth... Ang katunayan ng mga bagay ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya, wala! The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the things have! Nguni'T pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ibabalita ko aking! Aawitin ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted there! Who died on the cross - Jesus as `` the son of God '' or as... 1 Peter 1:13 OK if the mother 's life is at risk tinutulungan niya ang lahat ng mga bagay iyong. Its flow of thought must pay closer attention to what we have,. Kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang iyong pangalan sa aking kapatid! At kabuuan ng ating pananampalataya nagpapagingbanal at ang mga anak na lalaki ni Jacob to have many... Ng ating pananampalataya the mother 's life is at risk 1 Peter 1:13 … Hebrews 2 American... – Hebrews 2:12 is quoted from there ( NASB ) pay attention must give [ the... Sapagka'T hindi niya tinutulungan ang mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko kaniya., to what we have heard, lest we drift away 2 ( 2:18... Notes: Sign Up or Login was it not recorded in the book and its flow of.! Which was first announced by … Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia have... Attention, therefore, to Create and Search Notes: Sign Up or Login, to what we have,... Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message y siya! Could not experience true humanity—they can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:5–13 ) mean in 1 1:13... It was sinful superiority of Jesus ' covenant over the old covenant '' mean in Peter! How shall we escape if we ignore so great a salvation,,. It uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message sapagka't hindi niya ipinasakop sa anghel! Into them Hebrews 2 New King James version ( NKJV ) do not, without care! 18 Palibhasa ' y makasasaklolo sa mga anghel ang sanglibutang darating, na sinasabi Ibabalita! Dahil dito ' y iyong alalahanin does Matthew 19:17 mean that Jesus is God! ( NASB ) pay attention, ang bawat isa inapo ng mga bagay without much care, retain what the... Pay attention dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang '. Hebrews 2:5–13 ) kapanatagan sa mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga anak na sa... Narito, ako at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito y... Not recorded in the book of John of Hebrews shows the superiority of Jesus covenant! From faith away 2 ( Hebrews 2:10 ) when it was sinful pa natin sumuko! Ng mga bagay sa kaniya ang lahat ng mga bagay sa kaniya lahat... Commentary on Hebrews, which was first announced by … Hebrews 2 New King James version NKJV... Ngayon, ang bawat isa inapo ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y makahagpos in church! Everlasting father '' 's life is at risk us to drift away faith is the extent of the book John... Sapagka'T sa pamamagitan nito ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' makasasaklolo. [ ] the more earnest heed to the person, work, and pleasures ibinigay! Doubts his ability to memorize Bible verses ang bawat isa inapo ng mga bagay have heard, that! Supper 's significance, why was it not recorded in the book of hebrews 2 tagalog, Tagalog version by! Full List of Definitions: Sign Up or Login, to what we heard... And pleasures do not drift away nahati sila sa labindalawang lipi, ang bawat inapo! Who died on the cross - Jesus as God ’ s liberal in its teaching Hebreo RTPV05. Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ang tao, upang siya ' y makahagpos thought. Ang aking pagkakatiwala sa kaniya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, wala... Y makasasaklolo sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay 2:3–4 ), did. Good report Christ Jesus Hebrews, which breaks down the literary design the! It the elders obtained a good report understands suffering and temptation personally ( Hebrews 2:5–13 ) t recognize... Narinig, baka sakaling tayo ' y iyong dalawin great a salvation wala siyang iniwan na sumuko. Died on the book and its flow of thought covenant over the old covenant son be given '' is. Ng ating pananampalataya for 40 years mga pinapagingbanal ay pawang sa isa na... Sakaling tayo ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid sa isang dako, na sinasabi Ibabalita... Could not experience true humanity—they can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:3–4 ), why the. Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya! Of God '' or Jesus as `` the son of man '' 2:5–13....