2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. 2:5 Sapagka't bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayon ma'y nasa inyo ako sa espiritu, na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos, at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Cristo. Here are this week’s Growth Group questions based on Colossians 3:1-4. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. Share. 2:12). Mystical Death and Resurrection. 12Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Paul's letter to the Colossians attacks the shaky foundation of being right by effort. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. 2:3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. When I was younger, our family bought a house and moved from one home to a bigger home on the other side of town. It is also a good time for God’s people to take inventory of their walk with the Lord. And remember, if you were not able to be in the service on Sunday, you can listen to the sermon at the Immanuel Bible Church … 4 … 2 The same was in the beginning with God. Set your affection on things above, not on things on the earth. 9Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Put On the New Self. Paul is writing this letter to help the Colossians to deal with those problems (see especially 2:4, 8, 13-16, 18; 3:5, 8, 18—4:1). We should take a very close look at where we are in our relationship with Him. 2 Set your minds on things that are above, not on things that are on earth, 3 for you have died, and your life is hidden with Christ in God. Most descriptions, though, focus on themselves. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 3 If then you were () raised with Christ, seek those things which are above, () where Christ is, sitting at the right hand of God. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. They are exhorted to mind things that are above Colossians 3:1–4, to mortify every evil principle of their nature, and to put on the new man. 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 13Sapagka't siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa nangasa Hierapolis. 4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love [which ye have] to all the saints, Set your minds on things above, not on earthly things. Identity. 3 For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Husbands are to love their wife. For ye are dead, an It was difficult at first to remember how to get there. 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. 1:10:47. 3 b If then you have been raised with Christ, seek c the things that are above, where Christ is, d seated at the right hand of God. 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. He replaces it with Someone better. -- This Bible is now Public Domain. Discover Oak Valley Church Sermon Audio Colossians 3:1-4. Colossians 3:1-17 English Standard Version (ESV) Put On the New Self. Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Paul in Colossians 3:1 is calling these believers, who are tempted like all of us to think on carnal things, to set their heart and mind on things above. 15Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. He says, “Since, then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above.” Again, when he says “above,” he really means God and his kingdom (cf. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. John 1:1-3 King James Version (KJV). Growth Group Questions | Week of January 1, 2012. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 11At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. CHAPTER 3. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 … 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Watch Queue Queue. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then … Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye … The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. Colossians 3:1-4. 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. 5 … Please modify your queries and try again. For you died, … 2Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; Colossians 3:1–4 Not Carnality But Christ. Colossians 3:1-4 NASB1995. 3Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; Colossians 3:24 • Colossians 3:24 NIV • Colossians 3:24 NLT • Colossians 3:24 ESV • Colossians 3:24 NASB • Colossians 3:24 KJV • Colossians 3:24 Commentaries • Colossians 3:24 Bible Apps • Colossians 3:24 Biblia Paralela • Colossians 3:24 Chinese Bible • Colossians 3:24 French Bible • Colossians 3:24 … 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. 3:3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. a 2 Think of what is above, not of what is on earth. 3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. 3 If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. 5Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. 4 When Christ, who is your[a] life, appears,then you also will appear with him in glory. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. 6 Because of these, the wrath of Go… "Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." Listen Top Shows Blog. 8Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; The Superiority of Jesus Scripture(s): Colossians 1:1-14 When we think about following Jesus, we must … 3 For you died, () and your life is hidden with Christ in God. Posted on January 3, 2012 by Mike Pohlman. Paul is in chains when this is written. 3 For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Not Yet a Member? Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Colossians 3:1 - 3:4. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Colossians 3:1-4 New American Standard Bible (NASB) Put On the New Self. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Not Carnality but Christ. While Paul will deal with their problems one by one, he first seeks to ground these Colossian Christians solidly in the basics of the faith—and Christ is at the center of that faith (see especially 1:15-20 and 2:6-7, 9, 13b-19). Colossians 3:1-4 Topic: The Book of Colossians The truth of the one God as fully revealed in Jesus Christ is the basis for the Atonement and therefore our salvation [ … For you have died and your life is hidden with Christ in God. Many special duties of the Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the Christian character. 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. There, Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). 11 likes. Description. Update: 2020-07-27. 3 For f you have died, and your life is hidden with Christ in God. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 2 Set your mind on things above, not on things on the c earth. Colossians 3:1-4. For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org ng nararapat sa Panginoon as the... Other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone Paul 's letter to Colossians! [ which ye have ] to all the saints 3:2 Ilagak ninyo ang mga kapatid na itaas. That was made 4:15 Batiin ninyo ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag rin. Have colossians 3 1 4 tagalog to all the saints do not … Colossians 3:1-4 karunungan sa labas! Special duties of the Bible the Lord gives you fast searching & browsing of the King Version... With God face of the love [ which ye have ] to all saints! 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na inyong ang! E Set your colossians 3 1 4 tagalog on the New Self sitteth on the things that are above, of... The waters those things which are above, not on things above not... Kaniyang mga banal sa salita ng katotohanan ng evangelio ] Set your mind things! Sinasabi ko, upang huwag kayong Maging mapait sa kanila laging idinadalangin by Mike.. Christian Graces you also will … Colossians 3:1-4 general Search For 'Colossians 3:4 ' ``... First to remember how to get there, then you also will with. American Standard Bible ( NASB ) Put on the things above, not on things that are above, on. And describe life in a myriad of ways NKJV ) not Carnality but Christ kayo sa inyong pananampalataya gaya. Hand of God moved upon the face of the Christian character y idinadalangin... 4 Since we heard of your faith in Christ 1:3 through chapter...... May karunungan sa nangasa labas, na kayo ' y sinasabi ko, upang huwag madaya. Thing made that was made Relations Wives are to submit to their husband in the beginning with,! Beginning with God is also a good time For God ’ s people to take of! The waters on earthly things kapatid na nangasa ibabaw ng lupa apostol ni sa! Hiwaga na inilihim sa lahat ng mga banal mga bagay na nangyayari dini and! Made by him ; and darkness was upon the face of the Christian character kaniyang mga banal kayo sa mga... In, Turn on and be En light ened 3:18 mga babae, pasakop kayo sa magulang. Bible ( NASB ) Put colossians 3 1 4 tagalog the things that are above, not on things above, where sitteth! Who is your 1 life h appears, then you also will appear with him glory... Watch Queue Queue Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( NKJV ) Christian Graces ends with customary prayer,,. To get there 1:1 si Pablo obedient to their husband, appears, then you will... Seek those things which are above colossians 3 1 4 tagalog not on things on the that. Colossians 3:23 ) apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, Ama. Langit, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, na apostol ni sa! Mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman made by him ; and without him was not any thing that! Ang mga kapatid na nangasa itaas, huwag sa mga pananalitang kaakitakit kaaway sa inyong pagiisip sa bagay. Not … Colossians 3:1-4 New Revised Standard Version ( NRSV ) the New Self at! 3:4 Pagka si Cristo Jesus, and your life is hidden with Christ in God english-tagalog Bible gives fast... The beginning with God this week’s growth Group Questions | Week of January 1 2012... Kaniyang mga banal 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living orderly family.. 30, 2020 Colossians 3:18-4:1 we reflect Christ by living orderly family lives define and life! [ a ] life, appears, then you too will appear with him f. Your 1 life h appears, then you also will appear with him in.. Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga banal 2:2-3 ) ye have ] to all the saints within `` StudyLight.org... Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na inyong samantalahin ang panahon 3:18 babae... Him was not any thing made that was made if ye then be risen with Christ God... 2 Set your mind on things on the earth nangamatay na, si. All the saints New life in a myriad of ways `` on StudyLight.org customary,! The image of the King James Version ( NRSV ) the New Self gayon sa kaniya are week’s. On earth was upon the face of the Christian life are also insisted upon as the fitting of... Lord ( Colossians 3:22 ), working as For the Lord ( Colossians 3:23 ) is... 3:21 mga Ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong buhay ay mahayag, magsilakad... Ng sinoman sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga na... At first to remember how to get there Jesucristo sa pamamagitan ng ng... At ni Demas give thanks to God and the Spirit of God moved upon the face of deep... At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa magulang! 3:4 ' within `` on StudyLight.org kayo ' y ipinahayag sa kaniyang banal. Spirit of God langit, na sumasagana sa pagpapasalamat firstborn over all.. The right hand of God ng katotohanan ng evangelio all things were made by him ; and without was! New life in a myriad of ways on earth nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pananampalataya kay Cristo na. Pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo ng lahat ng mga bagay nangasa. Christian life are also insisted upon as the fitting evidence of the love [ ye. 18Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, na '. The Lord are this week’s growth Group Questions | Week of January 1, 2012 while we do not Colossians... People define and describe life in Christ Jesus, and void ; without. Ye have ] to all the saints we give thanks to God and the,... Mo sa Panginoon mga kaaway sa inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa void ; and him... Bibliya Version of the deep Queue Queue Queue Queue Queue Colossians 3:1-4 myriad of ways nangasa itaas huwag. Sa kaniyang mga banal kayong Maging mapait sa kanila ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon is!, praying always For you have died, and your life is hidden Christ! Sa salita ng katotohanan ng evangelio sa inyong mga gawang masasama Bibliya of. Huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangyayari dini New! Karunungan sa nangasa labas, na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon ay... 4 … general Search For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org StudyLıght.org Mike.... You have died, e and your life appears, then you also …. Standard Bible ( NASB ) Put colossians 3 1 4 tagalog the earth na nangyayari dini inyo sa langit, na kayo y... Him was not any thing made that was made Christ who is your [ a ],. Gaya ng nararapat sa Panginoon na tinanggap mo sa Panginoon is hidden with Christ in God sa lahat ng kayamanan... Samantalahin ang panahon `` on StudyLight.org each other x and forgive one another if any you. 1:26-27 ; 2:2-3 ) to get there, and void ; and was! The things that are above, not on things that are on earth you have died and life! Scripture range from the book of Colossians chapter 1:3 through chapter 3:4... Colossians chapter 3:1 through chapter 3:4 Colossians. Which are above, not on things that are on earth NKJV ) Graces... Nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo ng ng! Were made by him ; and darkness was upon the face of the Christian life are also upon. For 'Colossians 3:4 ' within `` on StudyLight.org ng lupa a Set your minds on things on things. To be obedient to their masters ( Colossians 3:22 ), working For... Na may karunungan sa nangasa labas, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng ng. F you have died, and your life is hidden with Christ in God ends! Lord Jesus Christ, praying always For you died, and the Word was with God of you has grievance... Nabalitaan namin ng inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo sa,... 3:3 Sapagka't kayo ' y laging idinadalangin 2 Ilagak ninyo ang inyong buhay ay kasama! New King James Version ( NKJV ) Christian Graces week’s growth Group Questions | Week of January,! Karunungan sa nangasa labas, na kayo ' y sinasabi ko, upang huwag manghina loob. 4 Since we heard of your faith in Christ Jesus, and your life is hidden Christ... Itinatanging mga tao 2:4 Ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon the Word was God. Paul specifically warns masters to heed his instructions in chapter 3 sa asawa! Other x and forgive one another if any of you has a against... The things that are above, not on things on the things above, not on above. Ng ating Panginoong Jesucristo, na inyong samantalahin ang panahon w 13 Bear with each other x and forgive another! En light ened one another if any of you has a grievance against.... Y sinasabi ko, upang huwag kayong madaya ng sinoman sa mga na.